Regulamin

 

 

 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.artefacto.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

IWONA SZMIST PRACOWNIA ARTYSTYCZNA ARTEFACTO
Adres: 38-457 SZCZEPAŃCOWA UL.JARZĘBINOWA 1 
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem: NIP 5170160426 REGON180981857

 

 

1. Definicje

SKLEP INTERNETOWY – oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.

PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

2. Postanowienia ogólne.

Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa obrazów, rękodzieła, ram, podobrazi malarskich wykonanych w naszej pracowni z wykorzystaniem strony internetowej.

SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

Klienta w ramach korzystania z usług portalu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

SPRZEDAWCA nie jest płatnikiem VAT. Do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – rachunek lub fakturę.

3. Zamówienie.

SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówienia z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie .

Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :

a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

4. Ceny.

Ceny podawane w www.artefacto.pl i www.ram-art.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

5. Formy płatności:

za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów;

przedpłata – przelewem na konto bankowe , lub Tpay

numer rachunku bankowego sprzedawcy

mBIZNES konto

Iwona Szmist Pracownia Artystyczna Artefacto

32 1140 2004 0000 3702 8247 6151

ul.Jarzębinowa 1

38-457 Szczepańcowa

SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

6. Wysyłka towaru

Koszty dostawy ponosi KLIENT .

Obrazy, ramy, podobrazia malarskie itp. wysyłamy wyłącznie kurierem, w przypadku mniejszych produktów możliwa jest także wysyłka paczkomatem.

Koszt wysyłki paczkomat -15zł przesyłka kurierska -25zł płatne przelewem oraz 30zł przesyłka pobraniowa płatna u kuriera przy odbiorze.

 

 7.Reklamacje i zwroty

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU

KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie – włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.

Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT nie będący KONSUMENTEM obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu – następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do KLIENTA nie będącego KONSUMENTEM. 

 

Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieuszkodzony.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.

SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

 

Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 

W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KLIENTOWI w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb (np.portret).

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy – bez wad.

SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli KUPUJĄCYM jest przedsiębiorca, SPRZEDAWCA może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.>

SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

8. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

 

SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:

przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;

za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,

w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)

w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. 

                                                                                       9.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzane w związku z niniejszą stroną www.

Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

nazwisko i imię;

adres do wysyłki produktów;

adres e-mail;

numer telefonu kontaktowego;

w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy i NIP.

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek, wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

 

10.Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

 

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

 

 

 

Polityka prywatności

 

NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (“GDPR”) w związku z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wchodzą w życie z dniem 25.05.2018, 
pragniemy poinformować, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Pracowania Artystyczna ARTEFACTO Iwona Szmist z siedzibą  ul.Jarzębinowa 1, 38-457 Szczepańcowa NIP: 5170160426 REGON: 180981857

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i  celu, na podstawie  :
  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA Artefacto dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani  KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane  osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie lub e-mailowo patrz zakładka kontakt
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Bliższe informacje  wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  znajdują się na naszej stronie Internetowej w załączniku poniżej.